Showing all 14 results

ფილტრი
ფაიფის ბადე (სეტკა)
დახურვა

ფაიფის ბადე (სეტკა)

0.50
შუშის ფაიფი გრაინდერით
დახურვა

შუშის ფაიფი გრაინდერით

30.00
ფაიფი ბონგი
დახურვა

ფაიფი ბონგი

70.00
ბონგის თავი
დახურვა

ბონგის თავი

8.00
ბონგის მილი დიამეტრი 1.5 სმ
დახურვა

ბონგის მილი დიამეტრი 1.5 სმ

8.00
შუშის ბონგი 20 სმ
დახურვა

შუშის ბონგი 20 სმ

70.00
შუშის ბონგი 27 სმ
დახურვა

შუშის ბონგი 27 სმ

80.00
შუშის ბონგი 28 სმ
დახურვა

შუშის ბონგი 28 სმ

70.00
შუშის ბონგი 37 სმ
დახურვა

შუშის ბონგი 37 სმ

100.00
შუშის ბონგი 45 სმ
დახურვა

შუშის ბონგი 45 სმ

120.00
შუშის ბონგი 42 სმ
დახურვა

შუშის ბონგი 42 სმ

120.00

ბულბულატორი

40.00
ბონგი Graw
დახურვა

ბონგი Graw

65.00
ბონგი სოკო ფოსფორი
დახურვა

ბონგი სოკო ფოსფორი

165.00

ბონგები და ჩიბუხები